دوشنبه 23 خرداد‌ماه سال 1390

نسخه های موبایلی تفسیر نور نوشته دکتر مصطفی خرمدل جدید (سال ۹۰) 

  

***************************** 

دانلود نسخه های کتابچه ۲ 

دانلود نسخه جار مخصوص موبایل تفسیر نور کامل --- ۳.۴ مگابایت    

دانلود ۲

 

 

 

 دانلود  نسخه جار مخصوص موبایل تفسیر نور  

بخش اول  جزء ۱-۱۰  حمد الی توبه -- ۱.۴ مگابایت    

دانلود ۲

 

دانلود  نسخه جار مخصوص موبایل تفسیر نور 

بخش دوم جزء ۲۰-۱۱ یونس الی عنکبوت-- ۱.۶  مگابایت    

دانلود ۲ 

 

دانلود نسخه جار مخصوص موبایل تفسیر نور 

 بخش سوم جزء ۲۱-۳۰  روم الی ناس --  ۱.۶ مگابایت 

دانلود ۲ 

  

دانلود نسخه جار مخصوص موبایل تفسیر نورکتابچه ۲  

 جزء ۳۰ --  ۷۰۰ کیلوبایت   

دانلود ۲